خبرنامه شماره ۴۰ هواشناسی (۹۶/۴/۱۰)

دسته: آمار هواشناسی کشاورزی
تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته کشور:
میانگین بارندگی کل کشور از ابتدای سال زراعی تا هشتم تیر ماه ماه سال جاری ۲۰۹/۵ میلیمتر می باشد. میزان بارش در سال گذشته در این بازه زمانی ۲۳۰/۸ میلیمتر بوده است، که بارش سال جاری ۹۰/۸ درصد بارش سال گذشته می باشد. همچنین میانگین بلند مدت کشور در بازه زمانی مذکور ۲۲۶/۶ بوده است که بارش سال جاری ۹۲/۵ درصد بارش بلند مدت می باشد. بیشترین میزان بارش در هفته چهلم  متعلق به منطقه رامسر استان مازندران  به میزان  ۲۵/۰ میلیمتر بوده است. میانگین گرم ترین منطقه اهواز استان خوزستان به میزان  ۴۸/۷ درجه سلسیوس و میانگین خنک ترین منطقه شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری به میزان ۸/۴ درجه سلسیوس بوده است.
pdf